Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Děkanátní pastorační plán

V roce 2014 se můžete těšit na nový děkanátní pastorační plán mapující situaci mládeže v jednotlivých farnostech děkanátu.

 

DĚKANÁT VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Tříletý plán práce s mládeží
2011-2013

 

 

 
VÝCHOZÍ SITUACE:
 
Situace v jednotlivých farnostech
 • Situace v našem děkanátu se v jednotlivých farnostech liší – jsou zde farnosti živé, kde mládež funguje, více je ale farností, kde se zatím animátoři snaží mladé dát dohromady a „rozhýbat“ je
 • V několika farnostech fungují společenství mládeže a to buď pod vedením kněží nebo přímo někoho z řad mládeže. Jsou tady také začínající společenství – mladí vnímají problémy - 2, 3 silní tahouni společenství, zbytek se „veze“, nekomunikuje či chybí podpora, přítomnost kněze
 • Život mládeže se odehrává spíše ve scholách – každá farnost má alespoň jednu scholu, schola není vnímána jen jako hudební těleso, ale funguje jako „společenství“, kde se mladí spolu scházejí, modlí, pořádají akce pro ostatní (křížové cesty, tábory pro děti, setkání schol,…)
 • Ve farnostech se schází ministranti, v Brumově probíhá jedenkrát za měsíc večer chval (pořádaný místním knězem; sjíždějí se zde lidé z celého děkanátu), v několika farnostech jsou pravidelně mše sv. pro mládež (děti), adorace mládeže, mládež se zapojuje do aktivit pro děti (tábory, misijní klubka, výlety,…)
 • Téměř ve všech farnostech jsou animátoři, kteří se mládeži věnují a spolupracují v této oblasti s knězem
Děkanátní spolupráce
 • Animátoři děkanátu – není jednoduché najít ochotné lidi, kteří by se rádi a podle svého rozhodnutí věnovali mládeži. Přesto se pomalu daří obnovovat animátorský tým.
 • Zastoupeny jsou témeř všechny farnosti (Brumov, Horní Lhota, Luhačovice, Nedašov, Pozlovice, Slavičín, Štítná, Vlachovice, Valašské Klobouky). Tam, kde není animátor, komunikujeme přímo s knězem.
 • Animátoři se schází jednou za měsíc (popř. podle potřeby), společně s kaplanem pro mládež a s jáhnem.
 • Jak probíhají setkání? Zabýváme se situací mládeže v jednotlivých farnostech, děním v děkanátu (diecézi), plánováním akcí. Na základě toho animátoři informují, motivují mládež ve své farnosti. Samozřejmě nechybí místo pro modlitbu a společné debaty.
 • Animátoři vytváří akce různého charakteru, s cílem oslovit různé skupiny mládeže.
 • Snažíme se nabídnout
  • akce pro duchovní růst jednotlivců – adventní a postní duchovní obnovy, křížové cesty (různou formou – v přírodě, videoklipová,…), setkání mládeže před Květnou nedělí, chvály. Tyto akce jsou zatím mladými podporovány.
  • akce zážitkové: taneční, zábavný večer S drakem bez draka (s cílem zapojit jednotlivé farnosti - prezentace), ples pro mladé Densing ívnyng, Pepův pohár (volejbalový a fotbalový turnaj). Tyto akce se mladým líbily, což nás vede k jejich zopakování.
 • Informovanosti mládeže o dění v děkanátu pomohl web, který tvoří přímo animátoři (www.anima.wbs.cz). Práce animátorů se tak lépe dostala do povědomí mladých - vědí, kdy, kde, co se zrovna děje, popř. na koho se obrátit
 
CÍLE:
 • Snaha udržet společenství animátorů, oslovit (vytipovat) ochotné mladé z farností, kde animátory nemáme
 • Rozšířit povědomí o animátorech ve farnostech, o jejich „práci“
 • Podporovat vznik společenství v „mrtvých“ farnostech
 • Oslovit skupinu mládeže 13-16, podchytit tuto generaci, najít vhodný způsob, jak je oslovit; najít ty, kteří se budou této skupině věnovat
 • Zachování osvědčených akcí, snaha o postup – hledat nové způsoby oslovení mladých
 • Spolupráce s kněžími ve farnostech v této oblasti
 • Snažit se, aby se z akcí pro mladé nevytratilo (přes všechnu zábavu) to podstatné, to, že se máme stále více přibližovat Kristu a poznávat ho
 • Soustředit se na duchovní růst jednotlivců, vzdělávání ve víře, evangelizaci
 • Klást důraz na modlitbu (osobní i ve společenství)
 
KONKRÉTNÍ ÚKOLY:
 
Založení společenství mladých (2. stupeň ZŠ)
Při formulování našeho společného cíle jsme vycházeli z Fóra mládeže (2011), které se týkalo problematiky společenství mládeže. Na základě závěrů z tohoto fóra bychom se chtěli zaměřit na formování mládeže ve věku cca 13- 15 let, „podchycení“ této generace, která bude později na našem místě. Kladli jsme si otázku, jak vhodně oslovit tuto věkovou skupinu, kdo by byl ochotný se vzniklým společenstvím věnovat. Chceme také více spolupracovat s katechety a motivovat tuto věkovou skupinu přes ně v hodinách náboženství. Tento úkol je společný pro celý děkanát - v některých farnostech se již podařilo vytvořit zcela konkrétní projekty (Nedašov, Luhačovice, Valašské Klobouky, Dolní Lhota). Tyto projekty budou vedeny zážitkovou formou, ale tak, aby byly spojené i s duchovním programem. Mládeži bude nabídnuta „startovací akce“ ( víkendovka, odpoledne), od ní se bude odvíjet další činnost s touto věkovou skupinou. Těmto novým společenstvím se budou věnovat většinou animátoři jednotlivých farností.
 
Animátoři
 • Udržet společenství animátorů a nadále pokračovat v pravidelných měsíčních setkáváních
 • Snaha, aby i zde byl čas pro modlitbu, duchovní vzdělávání,… nezaměřovat se jen na plánování akcí
 • Mimo to seznámit animátory s akcemi DCM
 
ZÁVĚR:
 
„V současné nestabilní době vidíme jako důležité se pravidelně scházet, navazovat a prohlubovat osobní přátelství. Je pro nás důležité mít ve farním společenství místo. Cítíme se užiteční a potřební, když se můžeme konkrétně zapojit do života farnosti.„ (Fórum mládeže 2011)
 
Při zpracování našeho tříletého plánu nás ve velké míře ovlivnilo letošní Fórum mládeže. Na jeho základě jsme si znovu uvědomili, že společenství je vhodným místem pro zrání mladého člověka. Při promýšlení podnětů z fóra v konkrétních souvislostech v našem děkanátu jsme si všimli, že zásadní skupina dětí je oslovena nedostatečným (nebo vůbec žádným) způsobem. A proto věříme, že s pomocí Ducha Svatého se této skupině podaří nabídnout místo, kde by se mohla scházet a společně upevňovat a prohlubovat svůj vztah ke Kristu.
 
Spolu s kaplanem pro mládež a animátory vytvořila Lucie Čurečková
květen 2011
TOPlist